Asesoría de confianza desde 1993

Noticias

AXUDAS DESTINADAS AOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE GRAVEMENTE AFECTADOS POLA ALZA DOS COMBUSTIBLES NA PROVINCIA DA CORUÑA

Publicado: 25 de abril de 2022, 14:24
  1. Noticias
AXUDAS DESTINADAS AOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE GRAVEMENTE AFECTADOS POLA ALZA DOS COMBUSTIBLES NA PROVINCIA DA CORUÑA

BENEFICIARIOS

Persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas da provincia da Coruña. 

Sectores (ver epígrafes Anexo 4 da orde):

·         SERVIZOS AGRÍCOLAS, GANDEIROS, FORESTAIS E PESQUEIROS

·         TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA

REQUISITOS

1.Estas axudas van dirixidas ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas calquera que sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022, no censo de actividades económicas en calquera dos sectores de actividade relacionados no Anexo 4, e que cumpran os seguintes requisitos,: 

· Ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña. 

· Estar dadas de alta nalgún dos sectores de actividade conforme ao indicado no Anexo 4, segundo figure no seu Certificado de Situación Censual actualizado. 

· Estar dada de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social, no caso de persoas físicas.

 · Non atoparse incursas en ningunha das prohibicións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Na categoría das PEME, defínese pequena empresa como unha empresa que ocupa a menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10 millóns de euros. 

3. Na categoría das PEME, defínese microempresa como unha empresa que ocupa a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 2 millóns de euros.

IMPORTE

O importe a recibir terá unha contía fixa de 3.000 euros por beneficiario/a que cumpra os requisitos.

PLAZOS

Iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 09:00 horas, e ata o esgotamento do crédito orzamentario aprobado ou en todo caso ata o 28/06/2022 ás 14:00 horas.

Noticias relacionadas

EMPRENDEMENTO 2024 13 feb

EMPRENDEMENTO 2024

13/02/2024 Noticias
PROYECTOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES Serán subvencionables las INVERSIONES que correspondan de forma indudable al proyecto empresarial constituido o dado de alta, según la naturaleza jurídica de la entidad de que se trate, y que haya iniciado su actividad económica desde el 1 de enero de
SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL 13 feb

SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL

13/02/2024 Noticias
TIPOS DE APOYO Actuaciones realizadas entre el 01/12/2023-30/09/2024 en: 1. LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN COMERCIAL: Se establecen dos programas de e-commerce en función del grado de digitalización del comercio, que son incompatibles y excluyentes entre sí. 1.1.    PROGRAMA E-COMMERCE I. Comerciantes
TR341Q- PROGRAMA BONO AUTONOMO 31 ene

TR341Q- PROGRAMA BONO AUTONOMO

31/01/2024 Noticias
TIPOS DE APOYO Subvención para la mejora de la competitividad de la actividad empresarial o profesional de los empresarios autónomos: Mejora de la competitividad a través de las siguientes inversiones: ·          Compra de maquinaria ·          Compra y/o instalación para la mejora de la
TR341D- XEMPRE AUTONOMO Y CUOTA CERO 31 ene

TR341D- XEMPRE AUTONOMO Y CUOTA CERO

31/01/2024 Noticias
TIPOS DE APOYO Ayuda económica a aquellas personas desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como trabajadoras autónomas o por cuenta propia (AUTONOMOS INDIVIDUALES/CB/S.C), para hacer frente a los distintos gastos generados en el comienzo de su