Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2021

Noticias

Temas

AXUDAS DESTINADAS AOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE GRAVEMENTE AFECTADOS POLA ALZA DOS COMBUSTIBLES NA PROVINCIA DA CORUÑA

25/04/2022
  1. Noticias

BENEFICIARIOS

Persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas da provincia da Coruña. 

Sectores (ver epígrafes Anexo 4 da orde):

·         SERVIZOS AGRÍCOLAS, GANDEIROS, FORESTAIS E PESQUEIROS

·         TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA

REQUISITOS

1.Estas axudas van dirixidas ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas calquera que sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022, no censo de actividades económicas en calquera dos sectores de actividade relacionados no Anexo 4, e que cumpran os seguintes requisitos,: 

· Ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña. 

· Estar dadas de alta nalgún dos sectores de actividade conforme ao indicado no Anexo 4, segundo figure no seu Certificado de Situación Censual actualizado. 

· Estar dada de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social, no caso de persoas físicas.

 · Non atoparse incursas en ningunha das prohibicións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Na categoría das PEME, defínese pequena empresa como unha empresa que ocupa a menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10 millóns de euros. 

3. Na categoría das PEME, defínese microempresa como unha empresa que ocupa a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 2 millóns de euros.

IMPORTE

O importe a recibir terá unha contía fixa de 3.000 euros por beneficiario/a que cumpra os requisitos.

PLAZOS

Iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 09:00 horas, e ata o esgotamento do crédito orzamentario aprobado ou en todo caso ata o 28/06/2022 ás 14:00 horas.

Noticias relacionadas
TU503A –ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE ALOJAMIENTO DE GALICIA

TU503A –ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE ALOJAMIENTO DE GALICIA

17/01/2023
ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES La inversión neta admitida será de hasta 100.000 €.   1.     Actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.  2.     Obras destinadas a la mejora de las instalaciones con la finalidad de obtener
IMPACTO AUTÓNOMO 2023

IMPACTO AUTÓNOMO 2023

10/01/2023
BENEFICIARIOSPersonas autónomas dadas de alta en el RETA, mutualistas, Régimen del Mar por cuenta propia, incluidas las personas autónomas societarias y microempresas con hasta 10 trabajadores. Autónomos de temporada (ver requisitos) OBJETOMinimizar el impacto  de la  subida de los costos en
AYUDAS DESTINADAS A PYMES DE TRANSFORMACIÓN DE   PRODUCTOS PESQUEROS Y DE ACUICULTURA

AYUDAS DESTINADAS A PYMES DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y DE ACUICULTURA

10/01/2023
TIPOS DE PROYECTO Las ayudas tendrán como finalidad realizar inversiones para pymes del sector transformador de los productos de la pesca y acuicultura en un centro productivo localizado en Galicia que:  a)     Contribuyan a ahorrar energía o reducir el impacto en el medio ambiente, incluyendo el
OBLIGACIONES 4T 2022

OBLIGACIONES 4T 2022

10/01/2023
Les informamos de los próximos vencimientos de impuestos con la pretensión de que, ANTES DEL 12 DE ENERO, nos faciliten las facturas y otros justificantes necesarios para la confección y presentación de sus declaraciones. Les recordamos que la presentación fuera de plazo de una declaración fiscal,

¡Compártelo!