Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2021

Noticias

Temas

AXUDAS DESTINADAS AOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE GRAVEMENTE AFECTADOS POLA ALZA DOS COMBUSTIBLES NA PROVINCIA DA CORUÑA

25/04/2022
  1. Noticias

BENEFICIARIOS

Persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas da provincia da Coruña. 

Sectores (ver epígrafes Anexo 4 da orde):

·         SERVIZOS AGRÍCOLAS, GANDEIROS, FORESTAIS E PESQUEIROS

·         TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA

REQUISITOS

1.Estas axudas van dirixidas ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas calquera que sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022, no censo de actividades económicas en calquera dos sectores de actividade relacionados no Anexo 4, e que cumpran os seguintes requisitos,: 

· Ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña. 

· Estar dadas de alta nalgún dos sectores de actividade conforme ao indicado no Anexo 4, segundo figure no seu Certificado de Situación Censual actualizado. 

· Estar dada de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social, no caso de persoas físicas.

 · Non atoparse incursas en ningunha das prohibicións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Na categoría das PEME, defínese pequena empresa como unha empresa que ocupa a menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10 millóns de euros. 

3. Na categoría das PEME, defínese microempresa como unha empresa que ocupa a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 2 millóns de euros.

IMPORTE

O importe a recibir terá unha contía fixa de 3.000 euros por beneficiario/a que cumpra os requisitos.

PLAZOS

Iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 09:00 horas, e ata o esgotamento do crédito orzamentario aprobado ou en todo caso ata o 28/06/2022 ás 14:00 horas.

Noticias relacionadas
Subvenciones a establecimientos y servicios turísticos de gestión pública y/o privada para la obtención y/o mantenimiento de la marca “Q” de calidad turística del Instituto para Calidad Turística Española (ICTE)

Subvenciones a establecimientos y servicios turísticos de gestión pública y/o privada para la obtención y/o mantenimiento de la marca “Q” de calidad turística del Instituto para Calidad Turística Española (ICTE)

20/05/2022
ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Actuaciones dirigidas a los procesos de certificación de normas UNE que conduzcan a la obtención o al seguimiento y renovación de la marca Q de Calidad Turística del ICTE correspondientes al año 2022.   GASTOS SUBVENCIONABLES    1.Costes de auditoría
DISEÑAPYME

DISEÑAPYME

25/04/2022
TIPOS DE PROYECTO Ayudas destinadas a la financiación de actividades de diseño para que las pymes implanten un método para la gestión estratégica del diseño de productos, servicios y marcas e identidades corporativas como una parte más de la gestión empresarial.    Inversión será 10.000 € a
PROGRAMA TALENTO 30

PROGRAMA TALENTO 30

25/04/2022
TIPOS DE APOYO Ayudas para la contratación de personas desempleadas menores de 30 años (en el momento de la contratación) y mayores de 16 años para promover la práctica profesional y la formación en competencias blandas para personas jóvenes (programa Talento 30):      LÍNEA 1: PROGRAMA TALENTO
Subvenciones para la actividad de achatarramiento de vehículos en flotas de transporte de viajeros y mercancías

Subvenciones para la actividad de achatarramiento de vehículos en flotas de transporte de viajeros y mercancías

25/04/2022
Objeto Achatarramiento de vehículos de transporte de viajeros o mercancías. ¿A quién va dirigido? Personas físicas o jurídicas. Requisitos 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 983/2021, del 16 de noviembre, serán destinatarios últimos de las subvenciones convocadas

¡Compártelo!