Asesoría de confianza desde 1993

Noticias

AYUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA CONCELLO DE VILANOVA

Publicado: 29 de abril de 2021, 19:27
  1. Noticias
 AYUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA CONCELLO DE VILANOVA

OBXETIVO

Sufragar os gastos fixos realizados ou devengados entre o 14 de marzo de 2020 ata o 14 de marzo de 2021.

BENEFICIARIOS

Autónomos e PEMES con ata dez persoas empregadas por conta allea, que cumpran os requisitos seguintes:

— Que actividade estivese pechada durante o ano 2020/2021 debido ás medidas restritivas de protección fronte ao COVID19 ou que a actividade non estivera obrigada ao peche pero tivese unha baixada de facturación de alo-menos o 30%, comparando os datos de facturación anual do 2020 cos datos de 2019.

 — Que a actividade se desenvolva dentro do termo municipal de Vilanova de Arousa.

 

REQUISITOS

—Ter o seu domicilio fiscal no Concello de Vilanova de Arousa.

— Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

— Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa AEAT e coa TXSS.

— Non ter débeda ningunha co concello de Vilanova de Arousa.

— Estar ao dia no cumprimento das obrigas tributarias coa CC.AA. de Galicia e coa Deputación da Pontevedra.

— Estar dado de alta con anterioridade á entrada en vigor do estado de alarma do 14 de marzo do 2020.

PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN

Concorrencia competitiva. Esto  implica que o procedemento de concesión das subvencións realízase mediante a comparación das solicitudes presentadas.

O criterio de valoración será o seguinte:

— Número de traballadores contratados por conta allea á data da declaración do primeiro estado de alarma (14.03.2020).

 

GASTOS SUBVENCIONABLES

601 Compra de material (Material antiséptico y desinfectante)

621 Arrendamentos

622 Reparación e conservación. Adaptación de locais ás medidas de protección fronte á COVID-19 (biombos de protección, etc).

625 Primas seguros Seguros de responsabilidade civil, seguros de accidentes.

628 Subministracións Auga, gas, combustibles, electricidade e mercadorías relacionadas coa actividades.

Non se aceptan gastos pagados en efectivo.

CUANTÍA SUBVENCIONABLE

Se garante un mínimo de 50 € a cada solicitante que cumpra cos requisitos.

Unha vez deducido o importe mínimo do primeiro punto, a cantidade restante se repartirá de acordo co criterio do número de traballadores empregados.

O importe da subvención non poderá superar o importe de 1.000 €.

PLAZOS

10 DÍAS HÁBILES

Noticias relacionadas

EMPRENDEMENTO 2024 13 feb

EMPRENDEMENTO 2024

13/02/2024 Noticias
PROYECTOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES Serán subvencionables las INVERSIONES que correspondan de forma indudable al proyecto empresarial constituido o dado de alta, según la naturaleza jurídica de la entidad de que se trate, y que haya iniciado su actividad económica desde el 1 de enero de
SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL 13 feb

SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION Y MODERNIZACION DEL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL

13/02/2024 Noticias
TIPOS DE APOYO Actuaciones realizadas entre el 01/12/2023-30/09/2024 en: 1. LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN COMERCIAL: Se establecen dos programas de e-commerce en función del grado de digitalización del comercio, que son incompatibles y excluyentes entre sí. 1.1.    PROGRAMA E-COMMERCE I. Comerciantes
TR341Q- PROGRAMA BONO AUTONOMO 31 ene

TR341Q- PROGRAMA BONO AUTONOMO

31/01/2024 Noticias
TIPOS DE APOYO Subvención para la mejora de la competitividad de la actividad empresarial o profesional de los empresarios autónomos: Mejora de la competitividad a través de las siguientes inversiones: ·          Compra de maquinaria ·          Compra y/o instalación para la mejora de la
TR341D- XEMPRE AUTONOMO Y CUOTA CERO 31 ene

TR341D- XEMPRE AUTONOMO Y CUOTA CERO

31/01/2024 Noticias
TIPOS DE APOYO Ayuda económica a aquellas personas desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como trabajadoras autónomas o por cuenta propia (AUTONOMOS INDIVIDUALES/CB/S.C), para hacer frente a los distintos gastos generados en el comienzo de su