Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2020

Noticias

Temas

AYUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA CONCELLO DE VILANOVA

29/04/2021
  1. Noticias

OBXETIVO

Sufragar os gastos fixos realizados ou devengados entre o 14 de marzo de 2020 ata o 14 de marzo de 2021.

BENEFICIARIOS

Autónomos e PEMES con ata dez persoas empregadas por conta allea, que cumpran os requisitos seguintes:

— Que actividade estivese pechada durante o ano 2020/2021 debido ás medidas restritivas de protección fronte ao COVID19 ou que a actividade non estivera obrigada ao peche pero tivese unha baixada de facturación de alo-menos o 30%, comparando os datos de facturación anual do 2020 cos datos de 2019.

 — Que a actividade se desenvolva dentro do termo municipal de Vilanova de Arousa.

 

REQUISITOS

—Ter o seu domicilio fiscal no Concello de Vilanova de Arousa.

— Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

— Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa AEAT e coa TXSS.

— Non ter débeda ningunha co concello de Vilanova de Arousa.

— Estar ao dia no cumprimento das obrigas tributarias coa CC.AA. de Galicia e coa Deputación da Pontevedra.

— Estar dado de alta con anterioridade á entrada en vigor do estado de alarma do 14 de marzo do 2020.

PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN

Concorrencia competitiva. Esto  implica que o procedemento de concesión das subvencións realízase mediante a comparación das solicitudes presentadas.

O criterio de valoración será o seguinte:

— Número de traballadores contratados por conta allea á data da declaración do primeiro estado de alarma (14.03.2020).

 

GASTOS SUBVENCIONABLES

601 Compra de material (Material antiséptico y desinfectante)

621 Arrendamentos

622 Reparación e conservación. Adaptación de locais ás medidas de protección fronte á COVID-19 (biombos de protección, etc).

625 Primas seguros Seguros de responsabilidade civil, seguros de accidentes.

628 Subministracións Auga, gas, combustibles, electricidade e mercadorías relacionadas coa actividades.

Non se aceptan gastos pagados en efectivo.

CUANTÍA SUBVENCIONABLE

Se garante un mínimo de 50 € a cada solicitante que cumpra cos requisitos.

Unha vez deducido o importe mínimo do primeiro punto, a cantidade restante se repartirá de acordo co criterio do número de traballadores empregados.

O importe da subvención non poderá superar o importe de 1.000 €.

PLAZOS

10 DÍAS HÁBILES

Noticias relacionadas
AYUDAS POR LA PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DE MARISQUEO A PIE A CONSECUENCIA DEL COVID19- PE401I

AYUDAS POR LA PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DE MARISQUEO A PIE A CONSECUENCIA DEL COVID19- PE401I

08/11/2021
BENEFICIARIOS   Las personas titulares de permisos de explotación para marisqueo a pie que hubiesen llevado a cabo actividad extractiva (días de actividad) al menos 120 días durante los años 2018 y 2019.     REQUISITOS   a) Que el permiso de explotación para marisqueo a pie, el permiso de
PLAN DE RESCATE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES Y EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS COVID-19

PLAN DE RESCATE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES Y EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS COVID-19

08/11/2021
Estas ayudas directas tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, siempre y cuando estos se hayan generado entre el 1/03/2020 -30/09/2021 y
SUBVENCIONES PARA PROMOVER EL AUTOEMPLEO DE LOS EMIGRANTES GALLEGOS RETORNADOS

SUBVENCIONES PARA PROMOVER EL AUTOEMPLEO DE LOS EMIGRANTES GALLEGOS RETORNADOS

21/10/2021
BENEFICIARIOS Personas que, residiendo fuera de España, se establezcan en la Comunidad Autónoma gallega: 1. Las personas gallegas y nacidas en Galicia (Retornadas a partir del 01/01/2019 y que no fueran beneficiarios anteriormente de dicha subvención). 2. Los cónyuges o personas con unión
SUBVENCIONES AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA PARA INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS POST COVID

SUBVENCIONES AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA PARA INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS POST COVID

21/10/2021
ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Contribuir a la modernización y a la mejora de la competitividad de los establecimientos hosteleros mediante la realización de inversiones en equipamientos post covid.   Se consideran gastos subvencionables los siguientes conceptos:   a.     Sistemas

¡Compártelo!