Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2022

Noticias

Temas

AYUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA CONCELLO DE VILANOVA

29/04/2021
  1. Noticias

OBXETIVO

Sufragar os gastos fixos realizados ou devengados entre o 14 de marzo de 2020 ata o 14 de marzo de 2021.

BENEFICIARIOS

Autónomos e PEMES con ata dez persoas empregadas por conta allea, que cumpran os requisitos seguintes:

— Que actividade estivese pechada durante o ano 2020/2021 debido ás medidas restritivas de protección fronte ao COVID19 ou que a actividade non estivera obrigada ao peche pero tivese unha baixada de facturación de alo-menos o 30%, comparando os datos de facturación anual do 2020 cos datos de 2019.

 — Que a actividade se desenvolva dentro do termo municipal de Vilanova de Arousa.

 

REQUISITOS

—Ter o seu domicilio fiscal no Concello de Vilanova de Arousa.

— Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

— Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa AEAT e coa TXSS.

— Non ter débeda ningunha co concello de Vilanova de Arousa.

— Estar ao dia no cumprimento das obrigas tributarias coa CC.AA. de Galicia e coa Deputación da Pontevedra.

— Estar dado de alta con anterioridade á entrada en vigor do estado de alarma do 14 de marzo do 2020.

PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN

Concorrencia competitiva. Esto  implica que o procedemento de concesión das subvencións realízase mediante a comparación das solicitudes presentadas.

O criterio de valoración será o seguinte:

— Número de traballadores contratados por conta allea á data da declaración do primeiro estado de alarma (14.03.2020).

 

GASTOS SUBVENCIONABLES

601 Compra de material (Material antiséptico y desinfectante)

621 Arrendamentos

622 Reparación e conservación. Adaptación de locais ás medidas de protección fronte á COVID-19 (biombos de protección, etc).

625 Primas seguros Seguros de responsabilidade civil, seguros de accidentes.

628 Subministracións Auga, gas, combustibles, electricidade e mercadorías relacionadas coa actividades.

Non se aceptan gastos pagados en efectivo.

CUANTÍA SUBVENCIONABLE

Se garante un mínimo de 50 € a cada solicitante que cumpra cos requisitos.

Unha vez deducido o importe mínimo do primeiro punto, a cantidade restante se repartirá de acordo co criterio do número de traballadores empregados.

O importe da subvención non poderá superar o importe de 1.000 €.

PLAZOS

10 DÍAS HÁBILES

Noticias relacionadas
BONO ACTIVA COMERCIO 2023

BONO ACTIVA COMERCIO 2023

02/10/2023
La Xunta lanza una nueva convocatoria del Bono Activa Comercio, destinado a reactivar el comercio local a través de la dinamización de las compras en los establecimientos de proximidad. Con este programa los clientes podrán acceder a un bono descuento por un valor de 30 euros para las compras en
AMPLIACION DE PLAZO DE LAS SUBVENCIONES TR986C Y TU503F

AMPLIACION DE PLAZO DE LAS SUBVENCIONES TR986C Y TU503F

08/05/2023
Se publica la ampliación de plazo de estas dos ayudas: (TU986B)- EFICIENCIA ENERGETICA EN EMPRESAS TURISTICAS...........AMPLIACIÓN PLAZO HASTA EL 29/05/2023 (DOGA27/04) (TU503F)-SUBVENCIONES ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN MUNICIPIOS COSTEROS.......... AMPLIACIÓN PLAZO HASTA EL 26/05/2023 (DOGA
AYUDA EMIGRANTES GALLEGOS RETORNADOS

AYUDA EMIGRANTES GALLEGOS RETORNADOS

24/04/2023
BENEFICIARIOS 1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las siguientes personas que, residiendofuera de España con nacionalidad española, establezcan su residencia en la ComunidadAutónoma gallega: a) Las personas gallegas y nacidas en Galicia. b) Los/las cónyuges o personas con unión análoga a
OBLIGACIONES FISCALES 1T 2023

OBLIGACIONES FISCALES 1T 2023

31/03/2023
CONCEPTO                              MODELOS                             FECHA IVA                                             303 - 349                                20 DE ABRIL IRPF                                          111 - 115                                 20 DE ABRIL PAGOS A CUENTA 

¡Compártelo!