Asesoría de confianza desde 1993
Renta virtual 2021

Noticias

Temas

AYUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA CONCELLO DE VILANOVA

29/04/2021
  1. Noticias

OBXETIVO

Sufragar os gastos fixos realizados ou devengados entre o 14 de marzo de 2020 ata o 14 de marzo de 2021.

BENEFICIARIOS

Autónomos e PEMES con ata dez persoas empregadas por conta allea, que cumpran os requisitos seguintes:

— Que actividade estivese pechada durante o ano 2020/2021 debido ás medidas restritivas de protección fronte ao COVID19 ou que a actividade non estivera obrigada ao peche pero tivese unha baixada de facturación de alo-menos o 30%, comparando os datos de facturación anual do 2020 cos datos de 2019.

 — Que a actividade se desenvolva dentro do termo municipal de Vilanova de Arousa.

 

REQUISITOS

—Ter o seu domicilio fiscal no Concello de Vilanova de Arousa.

— Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

— Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa AEAT e coa TXSS.

— Non ter débeda ningunha co concello de Vilanova de Arousa.

— Estar ao dia no cumprimento das obrigas tributarias coa CC.AA. de Galicia e coa Deputación da Pontevedra.

— Estar dado de alta con anterioridade á entrada en vigor do estado de alarma do 14 de marzo do 2020.

PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN

Concorrencia competitiva. Esto  implica que o procedemento de concesión das subvencións realízase mediante a comparación das solicitudes presentadas.

O criterio de valoración será o seguinte:

— Número de traballadores contratados por conta allea á data da declaración do primeiro estado de alarma (14.03.2020).

 

GASTOS SUBVENCIONABLES

601 Compra de material (Material antiséptico y desinfectante)

621 Arrendamentos

622 Reparación e conservación. Adaptación de locais ás medidas de protección fronte á COVID-19 (biombos de protección, etc).

625 Primas seguros Seguros de responsabilidade civil, seguros de accidentes.

628 Subministracións Auga, gas, combustibles, electricidade e mercadorías relacionadas coa actividades.

Non se aceptan gastos pagados en efectivo.

CUANTÍA SUBVENCIONABLE

Se garante un mínimo de 50 € a cada solicitante que cumpra cos requisitos.

Unha vez deducido o importe mínimo do primeiro punto, a cantidade restante se repartirá de acordo co criterio do número de traballadores empregados.

O importe da subvención non poderá superar o importe de 1.000 €.

PLAZOS

10 DÍAS HÁBILES

Noticias relacionadas
Subvenciones a establecimientos y servicios turísticos de gestión pública y/o privada para la obtención y/o mantenimiento de la marca “Q” de calidad turística del Instituto para Calidad Turística Española (ICTE)

Subvenciones a establecimientos y servicios turísticos de gestión pública y/o privada para la obtención y/o mantenimiento de la marca “Q” de calidad turística del Instituto para Calidad Turística Española (ICTE)

20/05/2022
ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Actuaciones dirigidas a los procesos de certificación de normas UNE que conduzcan a la obtención o al seguimiento y renovación de la marca Q de Calidad Turística del ICTE correspondientes al año 2022.   GASTOS SUBVENCIONABLES    1.Costes de auditoría
DISEÑAPYME

DISEÑAPYME

25/04/2022
TIPOS DE PROYECTO Ayudas destinadas a la financiación de actividades de diseño para que las pymes implanten un método para la gestión estratégica del diseño de productos, servicios y marcas e identidades corporativas como una parte más de la gestión empresarial.    Inversión será 10.000 € a
AXUDAS DESTINADAS AOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE GRAVEMENTE AFECTADOS POLA ALZA DOS COMBUSTIBLES NA PROVINCIA DA CORUÑA

AXUDAS DESTINADAS AOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE GRAVEMENTE AFECTADOS POLA ALZA DOS COMBUSTIBLES NA PROVINCIA DA CORUÑA

25/04/2022
BENEFICIARIOS Persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas da provincia da Coruña.  Sectores (ver epígrafes Anexo 4 da orde): ·         SERVIZOS AGRÍCOLAS, GANDEIROS, FORESTAIS E PESQUEIROS ·         TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR
PROGRAMA TALENTO 30

PROGRAMA TALENTO 30

25/04/2022
TIPOS DE APOYO Ayudas para la contratación de personas desempleadas menores de 30 años (en el momento de la contratación) y mayores de 16 años para promover la práctica profesional y la formación en competencias blandas para personas jóvenes (programa Talento 30):      LÍNEA 1: PROGRAMA TALENTO

¡Compártelo!